Reklamační řád, záruka a reklamace

Reklamaci na zakoupené zboží se uplatňuje u prodejce, u kterého byla věc zakoupena dle §2172, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Upozorňujeme, že pro řádné a včasné řešení reklamace je osoba reklamující zboží povinna předložit relevantní doklady prokazující zakoupení zboží u spol. Mobil City.

Tento dokument může být např. řádně vyplněný záruční list s přesnou identifikací výrobku – datum zakoupení, sídlo provozovny, informace umožňující identifikaci výrobku (výrobní číslo - imei) nebo doklad o koupi apod. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.

Projeví-li se vada do 6 měsíců ode dne převzetí, může spotřebitel požadovat výměnu zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

Dále může požadovat opravu nebo přiměřenou slevu z ceny, nebude-li ani jeden z uvedených způsobů možný, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady (nejméně 3 stejné nebo 4 různé vady shledané servisním střediskem v jednotce mobilního telefonu) zboží řádně užívat.

Při odstoupení od kupní smlouvy zaslat vždy zakoupené zboží v kompletním balení. Prodejce poté rozhodne, zda spotřebitel má právo na odstoupení, či nikoliv. Projeví-li se vada po 6 měsících, je prokázání vzniku závady na spotřebiteli, avšak právo uplatnit reklamaci u prodejce nezaniká. Ve věci řešení reklamovaného výrobku s cílem odstoupení od kupní smlouvy na základě vadného příslušenství, upozorňujeme, že ačkoli se jedná o součást balení, 
záruka se posuzuje u každé této součásti (dále jen jednotky) ZVLÁŠŤ*. Platí tedy, že pro nárok na odstoupení od kupní smlouvy musí být všechny vady shledány v jednotce mobilního telefonu.

Do nároku na odstoupení se nepočítají reklamace příslušenství. Vznikne-li spotřebiteli nárok na odstoupení od kupní smlouvy, řešíme jen jednotku, 
pro kterou vznikl nárok na odstoupení od kupní smlouvy, poněvadž nic nebrání zákazníkovi v tom, aby mohl výměnou dané součásti za jinou, či koupí jiného třeba neoriginálního dílu pokračovat v užívání mobilního telefonu.
*Tento postup je logický - např. poškozením HandsFree sady nevzniká důvod pro výměnu celého přístroje a recipročně - utržením kabelu sluchátka HandsFree sady nezaniká záruka na samotný přístroj. Společnost MobilCity neručí za případné odstranění dat z mobilního telefonu při záruční opravě a následné rutinní aktualizaci SW-FW v autorizovaném servisním středisku.

Totéž se týká nadstandardního příslušenství (např. ochranná folie LCD - nutnost výměny LCD autorizovaným servisním střediskem v důsledku závady). Záruční lhůta je platná v délce 24 měsíců, jedná-li se o spotřebitele.

Záruční lhůta pro podnikatele je 12 měsíců. Upozorňujeme, že pokud si kupující odmítne převzít vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena v zákonné lhůtě, bude účtováno spotřebiteli skladné ve výši 30Kč za každý započatý den. Neprojeví-li kupující zájem si zboží vyzvednout do doby, kdy výše skladného převýší tržní cenu reklamovaného zboží, bude zboží použito na úhradu skladného. Záruka se nevztahuje na: Neodborným nebo nesprávným použitím (v rozporu s návodem k obsluze). Hrubým zacházením. Nevhodným skladováním. Provozováním v agresivním prostředí. Použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství. Připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet). Vniknutím cizích látek do přístroje. Přírodními živly. Vadnou funkcí sítě mobilních telefonů. Mechanické poškození způsobené uživatelem (tlakem, pádem, zkrutem). Nefunkčností výrobku nesprávným postupem při jeho instalaci. Opotřebení zboží vzniklé obvyklým či nadměrným užíváním. Pokud neoprávněná osoba pozměnila údaje v záručním listu. Při nedodržení správného způsobu používání. Neodborným zásahem. Neodbornou opravou. Přímo úměrnou ztrátou kapacity baterie po delším užívání, než 1/2 roku !!!POZOR, U PŘÍSTROJŮ S PODEZŘENÍM NA MECHANICKÉ POŠKOZENÍ NERUČÍME ZA NÁSLEDNĚ VZNIKLÉ, ČI DODATEČNĚ PROJEVENÉ VADY (PORUŠENÍ SOUDRŽNOSTI VNITŘNÍCH KOMPONENTŮ ČI SOUČÁSTEK PŘÍSTROJE) ODHALENÉ BĚHEM SERVISNÍHO ZÁSAHU V SERVISNÍM STŘEDISKU, STEJNĚ TAK I U PŘÍSTROJŮ S PODEZŘENÍM NA ZASAŽENÍ KAPALINOU S NÁSLEDKY OXIDACE!!! V případě nesouhlasu s rozhodnutím reklamace může spotřebitel podat návrh na jeho znovu přezkoumání pro případné mimosoudní vyrovnání, prodejce však není povinen spotřebiteli vyhovět, řeší každou kauzu individuálně. Spotřebitel se může obrátit se stížností na kontrolní orgán České obchodní inspekce. Jak postupovat a co musí reklamace obsahovat: · Název reklamovaného zboží a podrobný popis závady - zde je k dispozici reklamační protokol ke stažení - doporučujeme! · Kompletní výrobek reklamace (většinou stačí mobilní telefon a baterie, pokud se jedná o telefon jakožto reklamové zboží) · Relevantní dokumenty prokazující zakoupení produktu u spol. MobilCity (např. záruční list nebo daňový doklad). · Zpáteční adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email) · Neposílat karty SIM a paměťové karty (paměťové karty zaslat jen v případě, dochází-li např. k rychlému vybíjení baterie nebo vypínání mobilního telefonu). · Při koupi jiného sortimentu, než mobilní telefon jako např. BLUETOOTH, HANDSFREE, MP3 PLAYER, NAVIGACE atd., prosíme o zaslání kompletního balení v případě reklamace.

Podání reklamace je možné:

Zasláním reklamovaného zboží na adresu:
Mobil City, Jantarová 3344/4, Ostrava 1, 702 00 (Forum Nová Karolina). Kupující zašle vadné zboží na reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího 
(zpáteční adresa, tel.číslo).

Osobně reklamovat na prodejně
Mobil City s.r.o., Jantarová 3344/4, Ostrava 1, PSČ 702 00 , 
po předchozí domluvě je na této prodejně možné dostat k zapůjčení mobilní telefon po dobu reklamace zcela zdrama. 
Máte-li nejasnosti s uplatněním práv při reklamaci, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obchod@mobilcity.cz

Provozovatel serveru: Mobil City s.r.o., IČ: 26864517, DIČ: 26864517
Telefon: 731 00 26 00, www.mobilcity.cz, obchod@mobilcity.cz

Reklamace

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese Mobil City, Jantarová 3344/4, Ostrava, 702 00 

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou přiloženou k reklamovanému přístroji . Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutno předložit kopii paragonu a záruční list zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba 24 měsíců. V případě nákupu zařízení na právnickou, nebo fyzickou osobou podnikající (IČO) je poskytována pouze jednoletá záruka. Tato jednoletá záruka tedy platí v případě vystavení daňového dokladu obsahujícím IČO.

MobilCity s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazujeme bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady například přehráním software.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zařízení 
  • mechanickým poškozením, opotřebením nebo oxidací
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě,

přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).


- Baterie do mobilních telefonů: baterie je zboží, které podléhá běžnému opotřebení jejich používáním. Minimální životnost baterií byla stanovena na 6 měsíců. Záruka 24 měsíců se samozřejmě vztahuje na funkčnost baterie a případný náhlý úbytek kapacity pod normu běžného opotřebení apod. Datum prodeje je vyznačen na daňovém dokladu (faktuře, prodejce, účtence z pokladny).

Záruční list

U záručního listu (ZL) je při zaslání zboží na dobírku již vyplněno datum. Záruční doba se Vám prodlužuje o dobu než Vám byla zásilka doručena. Což většinou bývá druhý den po odeslání zásilky. Při zaslání balíku v pátek nebo pokud přepravce firmy PPL Vás na udané adrese nezastihne, tak se tato doba může mírně prodloužit.

Důležité:

K ZL si vždy uschovejte i doklad o zakoupení (paragon). Datum na ZL musí odpovídat datu vystavení dokladu.

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace pouze naše prodejna MobilCity.

Reklamaci můžete uplatnit pouze u nás poštou nebo osobně. Kontaktujte nás prosím na:

MobilCity s.r.o.
obchod@mobilcity.cz
Telefon: 731 00 26 00
Jantarová 3344/4
702 00 Ostrava 1


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

OK
Nesouhlasím