Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mobilcity.cz, provozovaném MobilCity s.r.o., se sídlem v Ostravě, IČ: 26864517, DIČ CZ26864517.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy zákoníkem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník dle platného znění. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci KONTAKTY.

 

Vymezení pojmů:

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamce řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží při uzavření kupní smlouvy „na dálku” do 14 dnů bez udání důvodu, právo na výměnu v 6 měsíční lhůtě apod.).

Prodejce vždy řeší každou reklamaci individuálně.

V tomto smyslu je hodně diskutováno, ale lze očekávat, že tady převládne pozice evropského práva, které odmítá podnikatelům přiznávat statut spotřebitelů, když skutečně nakupují a výrobky donášejí do své firmy, kde jsou užívány k podnikání. Čili pokud bychom se na to dívali pohledem našeho práva a převažujících výkladů a pohledem evropského práva, tak podnikatel, jakmile kupuje něco, uzavírá kupní smlouvu na zboží, které si chce dát do firmy a užívat ho tam k další podnikatelské činnosti.

To nemusí být tak, že ho dále prodává, ale také třeba to, že na něm něco vyrábí, používá ho k nějakým úkonům nebo nakupuje zařízení provozovny atd.

V tom okamžiku není spotřebitelem, jedná za podnikatelským účelem, je současně samozřejmě podnikatelem a spadá pod obchodní zákoník.

Kupní smlouva - je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Vzhledem k poptávce mobilních telefonů (dále jen MT) i s přihlédnutím na legislativní ohledy nabízíme jak českou distribuci, tak i distribuci EU.

Pro tento důvod nabízíme sortiment MT - původ CZ nebo EU, proto doporučujeme při uzavírání objednávky napsat do poznámek, který z výše zmíněný původ spotřebitel preferuje (pro původ přístroje se tyto mohou lišit jak cenou, tak i některými uživatelskými vlastnostmi, možnosti uživatelského upgrade a podobně*).

Nestane-li se tak, bude zákazníkovi prodán MT, odpovídající ceně poptávanému zboží. *V případě původu MT z EU může dojit ve vyjímečných případech během aktualizace FW-SW k nekorektnímu zobrazení české znakové sady. Pro tento důvod, prodejce nedoporučuje využívat uživatelský UpGr SW-FW. Dojde-li nicméně ze strany uživatele k tomuto stavu, prodejce je ochoten v zákonné záruční době takto poškozený přístroj přijmout k eventuální bezplatné nápravě.

 

Informace o uzavřené smlouvě:

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Předem se omlouváme za případná nedorozumění např. v podobě mylných informací na našich webových stánkách (neodpovídající příslušenství charakteristice na internetových stránkách - množství, druh atd.), nebo dodáním jiného druhu zboží, než si spotřebitel objednal. V takovém případě prosíme zákazníka, aby tuto skutečnost neprodleně nahlásil a mohlo tak dojít k nápravě v co nejkratším možném termínu.

Děkujeme za pochopení.

Ceny zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby:

Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH, PHE, popř. dalších daní a poplatků).

K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží uvedené v tomto bodě. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravní služby PPL.

Vaše objednávka se stává závaznou po jejím oboustranném potvrzení e-mailem, písemně poštou nebo telefonicky!

Prodávající nabízí pouze výrobky v originálních provedeních od výrobce. Kupující není oprávněn dodatky nebo odchylkami požadovat po prodávajícím dodání výrobku v jiné, než výrobcem dodávané specifikaci.

Potvrzení objednávky je automaticky generováno, proto v případě, že se cena uvedená na objednávce liší od ceny aktuální, budete telefonicky kontaktováni naším pracovníkem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky.

Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu. Jestliže kupující odmítne zvýšení kupní ceny, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky.

 

Zboží, které je skladem, expedujeme takto:

Do 3 pracovních dnů od uzavření objednávky. Zboží, které není skladem, dodáváme zpravidla do 7 pracovních dnů. Pokud by ve výjimečných případech nebylo možné tento termín dodržet, budeme Vás kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. K ceně zboží je v závislosti na způsobu doručení účtována tato částka za dopravu:

PPL - 130,-

 

Cenu zboží lze uhradit následujícími způsoby:

- Dobírkou

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, není-li viditelně poškozeno. Pokud je zásilka poškozena, nepřevezme ji a neprodleně kontaktuje prodejce.

Bude-li zásilka poškozena a spotřebitel poškození zjistí až po jejím otevření - rozbalení, musí neprodleně hlásit tuto skutečnost prodejci, který celou věc prošetří a se spotřebitelem dohodne další postup.

 

Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitele ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu:

Řídí se dle § 1829 odst. (1) č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kdy spotřebitel toto právo nemá, je uvedeno v § 1837 výše uvedeného zákona.

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů (dále jen lhůta). Lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy,

zašle podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Podnikatel je poté povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem.

Jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Podnikatel však není povinen vracet všechny peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže,

že zboží podnikateli již odeslal. Nedodrží-li spotřebitel 14 denní

lhůtu s navrácením zboží - lhůta hmotněprávní, bude spotřebiteli účtována sankce ve výši 10% z kupní ceny zboží.

Náklady na navrácení zboží jsou na straně kupujícího.

Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

Spotřebitel má k dispozici formulář, sloužící i pro odstoupení od kupní smlouvy, který nalezne v sekci Reklamační řád a záruka - dole.

 

Doporučujeme, vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Prosíme, uvádět zboží pokud možno do původního stavu,

předejde se tím k možnému snížení vrácení plné výše kupní ceny o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu, dále viz níže.

 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží bylo zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu),

právo na odstoupení nepřísluší, neboť Obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 

Zboží si můžete vyzkoušet:

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít spol. MobilCity s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami - na vlastní náklady (očištění, zkompletování, správné zabalení, výměna opotřebených dílů apod.)

S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

 

Příklad:

Zákazník si objedná mobilní telefon, doma jej uvede do provozu, např. vyhotoví fotografii a zjistí, že mu kvalita fotoaparátu na mobilním telefonu nevyhovuje - nesplňuje jeho požadavky.

Nicméně mobilní telefon již použil, odejmul ochranné folie a při užívání nepatrně opotřebil přední kryt mobilního telefonu a uskutečnil pár telefonních hovorů včetně sms.

Použitím však nezaniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit ochranné folie, nahradit opotřebené kryty novými včetně přehrání SW-FW.

 

Dodržení 14 denní lhůty:

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od kupní smlouvy! Doručením se rozumí i informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení se zbožím!

Po obdržení Vašeho požadavku začíná běžet lhůta 14 dnů, aby k nám bylo zboží doručeno - hmotně právní lhůta.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem

(např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Stručný přehled na závěr:

- Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

- Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

- Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

- Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel - lhůta hmotněprávní.

- Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

- Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

- Je možné vrátiti zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo,

email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců,

kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto

údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2014

Provozovatelem stránek www.mobilcity.cz je MobilCity s.r.o., IČ: 26864517, DIČ: CZ26864517.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

OK
Nesouhlasím